top of page
Utført medvirkning-23.png

UTFØRT MEDVIRKNING


Hvordan brukes og implementeres resultatene fra de ulike medvirkningsprosesser? 

En del av det vi kaller for innsiktsarbeid handler om å innhente mer kunnskap om Fornebu fra perspektivet til dagens brukere. Dette har blitt til et viktig kunnskapsgrunnlag som brukes i alle pågående OBOS-prosjekter. Vi har også delt denne innsikten løpende med Bærum kommune. I plansakene hvor det har vært mulig å gi konkrete innspill til planforslag, finner dere beskrivelser av hvordan resultater er implementert under plansaken i saksinnsyn på Bærum kommunes nettsider. Når det gjelder annen tidlig medvirkning som er utført knyttet til visjoner eller fremtidsønsker, hvor plansak formelt ikke er opprettet, er resultatene brukt som underlag for å utforme visjon og mulighetsstudier for området som danner grunnlaget for å varsle om en planoppstart.

Oversikt over alle dokumenter for medvirkning
på Fornebu kan du finne her.
Siden høsten 2019 har Obos Fornebu økt betydelig satsingen på bedre og bredere medvirkning på Fornebu. Det er blitt gjennomført mer omfattende medvirkning både som gjelder utviklingen av hele Fornebu og enkelte plansaker som har vært aktuelle å gi innspill på de siste årene. Under viser en tidslinje med informasjon og dokumentasjon av alt vi har gjennomført av medvirkning i regi av Obos Fornebu hittil, siden vi startet denne satsingen i 2019. Du kan også gå inn i dokumentarkiv å finne alle rapporter som er utarbeidet med dokumentasjon av resultater og prosess. 


 
2022
Digital medvirkning - Fornebuporten bolig
Det ble i løpet av november og desember 2021 distribuert en digital spørreundersøkelse for beboere i Stabekk og Fornebu. Formålet med undersøkelsen var å få en bedre forståelse for hvordan beboere på fastlandssiden bruker området i dag og hvilke ønsker de har for framtiden. Når resultatene er klare blir de publisert her.
OBOS-modellen_samlet_grafisk EØ-28.png
Vinter 2021
tidslinje
Åpen utstilling - Drop-in arrangement
Det ble gjennomført et åpent drop-in arrangement den 9. mars 2020 for å informere om resultatene fra Fornebu-undersøkelsen. Du kan se plansjene som var utstilt her. 
utstilling-35.png
Vår
Visjonsjakt - Oksenøya bruk
Som ledd i en tidlig prosess for medvirkning til et planprosjekt, har det blitt gjennomført en delvis fysisk og delvis digital visjonsjakt i form av en aktivitetsløype for Oksenøya Bruk for å samle inn tanker og idéer knyttet til utviklingen av Oksenøya Bruk. Det deltok 67 personer på visjonsjakten. Les mer om visjonsjakten her.
visjonsjakt-31.png
Høst/vinter
Informasjonsmøte - Oksenøya bruk
Det ble holdt to informasjonsmøter (desember 2020 og januar 2021) for Oksenøya Bruk før det var satt i gang noen formelle prosesser.
informasjonsmøter-32.png
Høst/vinter
OBOS-modellen_samlet_grafisk EØ-28.png
Høst 2021
Digital medvirkning - Nansenparken
Vi har utført en digital spørreundersøkelse for å kartlegge dagens bruk og framtidige ønsker og behov for videreutviklingen av Nansenparken og parkarmene. Du kan lese mer om undersøkelsen og resultatene  her. 
2021
Dybdeintervju - Urban songlines
2020
I forbindelse med den sosiokulturelle stedsanalysen på Fornebu ble det utført Urban songlines. Dette er en intervjumetode som gjennomføres for å få dybdeinnsikt i intervjuobjektets bruk av lokalsamfunnet. Formålet med intervjuene var å få en større forståelse for hvordan det er å bo, jobbe og leve på Fornebu. Les utdrag fra dybdeintervjuet her
OBOS-modellen_samlet_grafisk EØ-30.png
Høst/vinter
Digital undersøkelse - b9.4 (Nansenløkka) og b9.6 (Storøykilen)
Det ble gjennomført to enkle spørre-undersøkelser i september og oktober med direkte innspill til plansakene. Det var totalt 136 personer som deltok i undersøkelsene. 
Du kan lese om resultatene for b9.4 her.
Du kan lese om resultatene for b9.6 her. 
OBOS-modellen_samlet_grafisk EØ-28.png
Høst/vinter
byromsspillet-27.png
Høst/vinter
Medvirkning med barn og unge
Det ble gjennomført medvirkning med barn gjennom eget skolebesøk i forbindelse med plansakene til boligprosjektene b9.4 og b9.6. Det ble også gjennomført spillkveld med ungdom som ga innspill til de to plansakene og bidro til kunnskapsgrunnlaget for den sosiokulturelle stedsanalysen.  
Les delrapporten for arbeidet her.
Nabolab - b9.4 (Nansenløkka) og b9.6 (Storøykilen)
Fornebuundersøkelsen 2019
Høsten 2019 ble det gjennomført en undersøkelse for hele Fornebu hvor formålet var å innhente storskala og mangfoldige innspill til bruk og interesser på Fornebu. Undersøkelsen ga et viktig grunnlag for utarbeidelsen av den sosiokulturelle stedsanalysen for Fornebu. Den sosio-kulturelle stedsanalysen kan leses her
OBOS-modellen_samlet_grafisk EØ-28.png
Høst/vinter
2019
OBOS-modellen_samlet_grafisk EØ-29.png
Høst/vinter
Det ble i forbindelse med plansaken til b9.4 og b9.6 gjennomført en Nabolab hvor omtrent 170 personer deltok. Nabolab er et sammensatt medvirkningsarrangement der nabolaget kan møtes, diskutere, prate og lav terskel gjøre kreative aktiviteter sammen for bidra til utviklingen av eget nærmiljø.

 
Fornebuporten bolig
bottom of page