Utført medvirkning-23.png

UTFØRT MEDVIRKNING


Hvordan brukes og implementeres resultatene fra de ulike medvirkningsprosesser? 
Det er litt ulikt hvordan innspill er blitt implementert basert i områdeutviklingen etter hvor prosjektene er og har vært i den formelle prosessen da medvirkningen ble utført. En del av det vi kaller for innsiktsarbeid har handlet om å innhente mer kunnskap omkring behov og bruk på Fornebu fra dagens brukere, dette har blitt til et viktig kunnskapsgrunnlag som alle som jobber med Obos sine utviklingsprosjekter nå benytter i alle pågående prosjekter. Vi har også delt løpende denne innsikten Bærum kommune. I de plansaker hvor det har vært mulighet for å gi konkrete innspill til planforslag finner dere beskrivelser av hvordan resultater er implementert under plansaken i saksinnsyn på Bærum kommune sine nettsider. Når det gjelder annen tidlig medvirkning som er utført knyttet til visjoner eller fremtidsønsker, hvor plansak formelt ikke er opprettet er resultatene benyttet som underlag til å utforme visjon og mulighetsstudier for området som danner grunnlaget for å varsle om en planoppstart.

Oversikt over alle dokumenter for medvirkning
på Fornebu kan du finne her.
2019
Siden høsten 2019 har Obos Fornebu økt betydelig satsingen på bedre og bredere medvirkning på Fornebu. Det er blitt gjennomført mer omfattende medvirkning både som gjelder utviklingen av hele Fornebu og enkelte plansaker som har vært aktuelle å gi innspill på de siste årene. Under viser en tidslinje med informasjon og dokumentasjon av alt vi har gjennomført av medvirkning i regi av Obos Fornebu hittil, siden vi startet denne satsingen i 2019. Du kan også gå inn i dokumentarkiv å finne alle rapporter som er utarbeidet med dokumentasjon av resultater og prosess. 


 
Fornebuundersøkelsen 2019
Høsten 2019 ble det gjennomført en undersøkelse for hele Fornebu hvor formålet var å innhente storskala og mangfoldige innspill til bruk og interesser på Fornebu. Undersøkelsen ga et viktig grunnlag for utarbeidelsen av den sosiokulturelle stedsanalysen for Fornebu. Den sosio-kulturelle stedsanalysen kan leses her
OBOS-modellen_samlet_grafisk EØ-28.png
Høst/vinter
OBOS-modellen_samlet_grafisk EØ-29.png
Høst/vinter
Nabolab - b9.4 og b9.6
Det ble i forbindelse med plansaken til b9.4 og b9.6 gjennomført en Nabolab hvor omtrent 170 personer deltok. Nabolab er et sammensatt medvirkningsarrangement der nabolaget kan møtes, diskutere, prate og lav terskel gjøre kreative aktiviteter sammen for bidra til utviklingen av eget nærmiljø.

 
 
byromsspillet-27.png
Høst/vinter
Medvirkning med barn og unge
Det ble gjennomført medvirkning med barn gjennom eget skolebesøk i forbindelse med plansakene til boligprosjektene b9.4 og b9.6. Det ble også gjennomført spillkveld med ungdom som var innspill til de to plansakene og bidra til kunnskapsgrunnlaget for den sosiokulturelle stedsanalysen.  
Les delrapporten for arbeidet her.
Digital undersøkelse - b9.4 og b9.6
Det ble gjennomført to enkle spørre-undersøkelser i september-oktober med direkte innspill til plansakene. Det var totalt 136 som deltok i undersøkelsene. 
Du kan lese om resultatene for b9.4 her.
Du kan lese om resultatene for b9.6 her. 
OBOS-modellen_samlet_grafisk EØ-28.png
Høst/vinter
Dybdeintervju - Urban songlines
I forbindelse med den sosiokulturelle stedsanalysen på Fornebu ble det utført Urban songlines. Det er en intervjumetode som gjennomføres for å få dybdeinnsikt i intervjuobjektets bruk av lokalsamfunnet, og evt. minner og behov. Formålet med intervjuene var å få en større forståelse av hvordan det er å bo, arbeide og leve på Fornebu. Les utdrag fra dybdeintervjuet her
OBOS-modellen_samlet_grafisk EØ-30.png
Høst/vinter
2020
Visjonsjakt - Oksenøya bruk
Som et ledd av en tidlig prosess for medvirkning til et planprosjekt, har det blitt gjennomført en delvis fysisk og delvis digital visjonsjakt (aktivitetsløype) for Oksenøya Bruk for å innhente tanker og idéer rundt utviklingen av Oksenøya Bruk på Fornebu. Det deltok 67 personer på visjonsjakten. 
Les mer om visjonsjakten her.
visjonsjakt-31.png
Høst/vinter
Åpen utstilling - Drop-in arrangement
Det ble gjennomført ett åpent drop-in arrangement den 9. mars 2020 for å informere om resultatene fra Fornebu-undersøkelsen. Du kan se plansjene som var utstilt her. 
utstilling-35.png
Vår
 
Informasjonsmøte - Oksenøya bruk
Det ble holdt to informasjonsmøter (desember 2020 og januar 2021) for Oksenøya bruk før det var satt i gang noen formelle prosesser.
 
informasjonsmøter-32.png
Høst/vinter
OBOS-modellen_samlet_grafisk EØ-28.png
Høst 2021
Digital medvirkning - Nansenparken
I forbindelse med ble det utført en digital spørreundersøkelse for å kartlegge dagens bruk og fremtidige ønsker og behov for videreutviklingen av Nansenparken og parkarmene. Du kan lese mer om undersøkelsen og resultatene her. 
2021
Digital medvirkning - Fornebuporten bolig
Det ble i løpet av november / desember 2021 distribuert en digital spørreundersøkelse for beboere i Stabekk og Fornebu. Formålet med undersøkelsen var å få en bedre forståelse for hvordan beboere på fastlandssiden bruker området i dag og hvilke ønsker de har for framtiden. Når resultatene er klare vil de publiseres her!
OBOS-modellen_samlet_grafisk EØ-28.png
Vinter 2021
2022